உலகின் கருப்பு நாள் இது

Video Description

ஒரு வாய் இல்ல ஜீவனை தூக்கிலிட்டு வேடிக்கை பார்த்த மனித அரக்கர்கள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.