40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் இறந்த ஓநாயின் தலை இப்பொது கிடைத்துள்

Video Description

40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் இறந்த ஓநாயின் தலை இப்பொது கிடைத்துள்ளது..எங்கு தெரியுமா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.