ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತ?

Video Description

ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತ?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.