பர்சின் நிறத்தை மாற்றுவதால் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குமா...?

Video Description

பர்சின் நிறத்தை மாற்றுவதால் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குமா...?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.