கோபுர கலசத்தில் ஏன் தானியங்கள் நிரப்புகிறார்கள்! உண்மை காரணம் ..!

Video Description

கோபுர கலசத்தில் ஏன் தானியங்கள் நிரப்புகிறார்கள்! உண்மை காரணம் இதுதான்!!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.