ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ..?

Video Description

ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.