சோலா கொள்ள பொம்மை வையகாட்டில் வைப்பது ஏன்?

Video Description

சோலா கொள்ள பொம்மை வையகாட்டில் வைப்பது ஏன்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.