ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಇದಾರೆ

Video Description

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಇದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.