ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಂದರು?

Video Description

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಂದರು?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.