வேனல் கட்டி உஷ்ண கட்டிகள் நீங்க இது போதும்!

Ravichandran K

Ravichandran K

Video Description

வெயில் கால டிப்ஸ் உஷ்ண கட்டிகள் வேனல் கட்டிகள் நீங்க எளிய வழிமுறைகள்

I am K.Ravichandran, Naturopathy and Ayurveda.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.