கடல் நீர் உப்பு கரிக்க காரணம் என்ன?

Video Description

கடல் நீர் உப்பு கரிக்க காரணம் என்ன?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.