ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದಿನಾ ಒಂದೆರಡು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿಯಿರಿ

Video Description

ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದಿನಾ ಒಂದೆರಡು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿಯಿರಿ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.