ಅವಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು.

Video Description

ಅವಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.