ஆடை அணிய பயம்.. இப்படியும் ஒரு வியாதி..! #Vestiphobia

Video Description

பலருக்கும் பல விதிமான Phobiaக்கள் இருக்கிறது சிலருக்கு இருட்டான இடத்தைக் கண்டால் பயம், சிலருக்குச் சிலந்தியை பூச்சியைப் பார்த்தால் தெரித்து ஓடுவார்கள், சிலருக்கும் பிரிட்சை என்றாலே காய்ச்சல் வந்துவிடும். இதுபோல பலவற்றை நாம் கேட்டு இருப்போம். ஆனால் அனைத்திலும் விசித்திரமானது இந்த Vestophobia.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.