திறமையாளன் எட்டுத்திக்கும் பறக்க வேண்டும்

Anandh Rajan

Anandh Rajan

None

Video Description

ஊக்குவித்தல் , விடாமுயற்சி, தொடர் மேம்பாடு வாழ்வுக்கு அவசியம் ஆகும்.

Tamil Professor, Content Writer, Video maker, Research Consultant

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.