மனித உடலை 200 வருடம் பதப்படுத்தும் Freeze தொழில்நுட்பம்..!

Video Description

மனித உடலை 200 வருடம் பதப்படுத்தும் Freeze தொழில்நுட்பம்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.