கோடைகாலப் பராமரிப்பு

Dr.Savitha Vasanth

Dr.Savitha Vasanth

None

Video Description

கோடைகாலத்தில் செய்ய வேண்டியது செய்யக் கூடாது எது என அறிதல் அவசியம் ஆகும்.

I am Dr.Savitha,Naturopathy and Yoga expert.i trust nature who has solution for all our problems.love nature, to live healthy.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.