ಈ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಳ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ.

Video Description

ಈ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಳ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.