'ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿನ' ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ 'ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್'

Video Description

'ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿನ' ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ 'ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್'

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.