உலகில் முதன் முதலில் தோன்றியது எது?

Video Description

கற்றது கையளவு. கல்லாதது உலகளவு. நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்களே மிக அதிகம். அதை இங்க பாக்கலாம். உலகில் எத்தனை வகையான கொசுக்கள் உள்ளன? 48 வகை பல துண்டுகள் வெட்டினாலும் உயிர் வாழும் உயிரினம் ? மண்புழு எந்த நாட்டில் பூனைக்கு கோவில் உள்ளது? எகிப்து உலகில் அதிகமாக பேசப்படும் மொழி ? சீனா தவளைக்கு ஒலியை உணரும் திறன் உள்ள பாகம்? கண் உலகில் அதிக மொழிகள் பேசப்படும் நாடு? இந்தியா பின்புறமாக ஏறும் விலங்கு ? கரடி. கண்களில் காது உடைய உயிரினம்? பாம்பு உலகிலேயே முதலில் தோன்றிய உயிரினம்? அமீபா

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.