ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ!

Video Description

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.