ನೀವು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದರೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದೀತು

Video Description

ನೀವು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದರೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದೀತು

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.