ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

Basavaraj Math

Basavaraj Math

None

Video Description

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಜಗೆದು ಉಗಿಯುವುದು.

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರೊಗ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ,ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಖಃಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.