யோகாவில் செய்முறைகள்

Dr.Savitha Vasanth

Dr.Savitha Vasanth

None

Video Description

யோகாவில் செய்முறைகள் எதை எப்படி செய்ய வேண்டும், யார் அதை செய்ய வேண்டும் போன்ற விதிமுறைகள் தெரிந்து கொண்டு செய்தாள் சிறப்பாக இருக்கும்

I am Dr.Savitha,Naturopathy and Yoga expert.i trust nature who has solution for all our problems.love nature, to live healthy.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.