பிளாஸ்டிக் தடை எல்லாம் சும்மா.. ஏதுவும் மாறவில்லை..!

Video Description

பிளாஸ்டிக் தடை எல்லாம் சும்மா.. ஏதுவும் மாறவில்லை..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.