படித்த பெண்களில் வேலை செல்வோர் சதவீதம் எவ்வளவு தெர

Video Description

படித்த பெண்களில் வேலை செல்வோரின் சதவீதம் மிகக் குறைவு,அதற்கான காரணங்கள் என்ன?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.