ಇದು ಮೊಸಳೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನ..!

Video Description

ಇದು ಮೊಸಳೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನ..! ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಿಮೆ ಇದು..! ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿದ ಪವಾಡಗಳ ದೇವಾಲಯ ಇದು..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.