ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಜನರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು

Video Description

ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಜನರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.