"பாண்டா எறும்பு" - மிகவும் ஆபத்தான ஒரு பூச்சி வகை..!

Video Description

பாண்டா எரும்புகள் நாம் பாண்டா கரடிகளை பார்த்திருப்போம் ஆனால் பாண்டா கரடியை போன்றே நிறத்தை உடைய ஒரு எரும்பு பார்த்திருப்போம. சொல்லப்போனால் இது எறும்பு என்றால் விட கொலவி என்று கூறலாம் ஆம் இது பார்ப்பதற்கு மிகவும் சிறியதாகும் மிக அழகாக கொலவியை போல் இருக்குமாம். ஆனால் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மிக மிக ஆபத்தான ஒரு பூச்சி இது. உதாரணத்திற்கு ஒரு பசுவை இரண்டுமுறை கடித்தது என்றால் அந்த பசு இறந்து விடுமாம் அந்தளவுக்கு இது விஷத்தன்மை கொண்டது ஆனால் இந்த விஷம் என்பது மனிதனை அவ்வளவாக தாக்காது ஆனால் இதன் வலி மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதங்கள் வரை இருக்குமாம் அந்த அளவுக்கு விஷத்தன்மை இந்த சிறிய வகை கொலவிகளிடம் இருக்கிறது. உலகத்தில் விசித்திரமான பூச்சிகளும் தாவரங்களும் நாளுக்குநாள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் இந்த சிறிய வகை பாண்டா கொலவி ஆபத்தாக இருந்தாலும் இது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பதினால் இதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு பூச்சியினமாக ஆகிவிட்டது. பாண்டா / எறும்பு / கொலவி / தேனீக்கள் / விஷம் / ஆபத்து

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.