நத்தையால் மட்டும் செய்ய முடியும் விஷயம்..!

Video Description

நத்தை மெல்லுடலிகளில் வயிற்றுக்காலிகள் வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்கினம் ஆகும். இவற்றின் முதிர் விலங்குகளில் சுருளி வடிவிலமைந்த ஓடு காணப்படும். ஓட்டின் கீழாக தசை பாதம் காணப்படும் நத்தை என்பது பொதுவாக கடல் நத்தை தரை நத்தை நன்னீர் நத்தை என பலவகைகள் காணப்படுகிறது. நத்தைகள் நுரையீரல்களில் மூலம் சுவாசிக்கின்றன. சிலவகை நத்தைகள் செவுள்கள் சுவாசிக்கின்றது. மாசனுசுத் தீவில் காணப்படும் நத்தைகள் மரகதப்பச்சை நத்தைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது .பச்சை நிறத்தில் காணப் படுவதால் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. மனிதர்களால் செய்ய முடியாத மிகச் சிறந்த ஒரு செயலை இந்த நத்தை செய்கிறது என்றால் உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா? நத்தையால் மட்டுமே அத்தகைய செயலை செய்ய முடியும் என்பது மிகவும் உண்மையான விஷயமாகும். மனிதர்களால் உண்ணாமல் கூட இருக்க முடியும் ஆனால் உறங்காமல் இருக்க முடியுமா? ஆம் அப்படி இருந்தால் மிகவும் களைப்பாகி சலித்து விடுவார்கள். படுக்கைக்குப் போய் ஓய்வெடுத்துக் ஆக வேண்டுமென்று தோன்றும் .ஆனாலும் உங்களால் ஆழ்ந்து உறங்க முடியாது. உறக்கத்தைத் தள்ளிப் போட்டாலும் அதனுடன் கூடுதல் நேரங்கள் சேர்த்து மறுநாள் நீங்கள் உறங்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள் அது உண்மைதான். ஆனால் நத்தையால் மட்டுமே மூவாயிரம் வருடம் வரை உறங்காமல் இருக்க முடியும் என்ற உண்மையை அறிந்ததும் உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது அல்லவா? அது எதார்த்தமான உண்மை தான். இதுதான் இயற்கை வினோதம் என்பதா.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.