ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಬಲ್ಲದು.!

Video Description

ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಳೇ ಮಾಡೋ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗ ಇಳಿಸಬಲ್ಲದು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.