15,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಹಾರನ್ ಮಾಡದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ

Video Description

15,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಹಾರನ್ ಮಾಡದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.