ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರ

Video Description

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.