ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ

Video Description

ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.