ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ

Video Description

ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.