உங்க வீட்டில் கட்டாயம் ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைட் இருக்க

Video Description

உங்க வீட்டில் கட்டாயம் ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைட் இருக்க வேண்டும்!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.