ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನ ಬಹೂಪಯೋಗಗಳು..

Video Description

ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೇವಲ ಕೂದಲು ಒಣಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಲವು..! ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಕೈ ನೋವಿಗೂ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.