ಹಾಲು ನಿಜವಾದ ಅಮೃತ..!

Video Description

ಪ್ರತೀ ಮಾನವನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮದ್ದು.. ಅದು ಹಾಲೇ..! ಹಾಲಿನ ಹಲವು ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ. ರೋಗ ನಿವಾರಕ, ಸೌಂದರ್ಯಕಾರಕ ಈ ಹಾಲು..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.