ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈಗ ಸರ್ಫಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Video Description

ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈಗ ಸರ್ಫಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.