ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿಯೇ..?

Video Description

ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ.. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಲಿ..! ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲ..!?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.