ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Video Description

ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲಳವೇ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ‌ಮಾಡಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.