ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮೂರು. ಈ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.!

Video Description

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೀರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ‌ ಬಳಸೋ ಈ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.