ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ- ಬ್ಯೂಟೀ ಕ್ಲಾಸ್-4

Video Description

ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲದ ವಸ್ತು. ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಬ್ಯೂಟೀ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವೂ ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.