ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ

Video Description

ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.