ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಹಳ್ಳಿ

Video Description

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಹಳ್ಳಿ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.