ಕರ್ನಾಟಕ ರೌಂಡಪ್..!

Video Description

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ..! ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದು..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.