ಡ್ಯಾಷ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿ ಮಾ

Video Description

ಎನ್ರಿಚ್ ಸಲೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಬ್ರೆ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.