முடி உதிர்வதற்கான முக்கிய காரணங்கள்!

Video Description

முடி உதிர்தலுக்கு மிக முக்கிய இரண்டு காரணங்கள் எவையென்று சரும நிபுணர் கூறுகின்றார்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.