எதிர்காலத்தில் கல்வி முறையில் என்னென்ன வளர்ச்சிகள் இருக்கும்?

Video Description

எதிர்காலத்தில் கல்வி முறையில் என்னென்ன வளர்ச்சிகள் இருக்கும்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.