ಇದ್ದಿಲಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಮುಖದ ಚೆಲುವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

Video Description

ಇದ್ದಿಲಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಮುಖದ ಚೆಲುವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.